Hjem
/
Om oss
/
Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Dette er de etiske retningslinjene for hele Entec-konsernet. De gjelder også for alle virksomhetene i Brimer.

De Etiske retningslinjer gjelder for Entec Group sine medarbeidere på alle nivåer, inkludert midlertidige ansatte og oppdragstakere, og skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse uavhengig av hvor man utøver sitt yrke.

De Etiske retningslinjer for Entec Group skal også reflekteres i arbeidsreglement, ansettelseskontrakter, og stillingsinstrukser.

Leverandører og forretningsforbindelser skal gjøres oppmerksom på innholdet av dette dokumentet, og at brudd på retningslinjene vil kunne føre til utelukkelse.

1. Respekt og likeverd

Ansatte i Entec Group skal etterstrebe ærlighet, åpenhet og en korrekt og god opptreden mot Entec Group sine ansatte, kunder, konkurrenter, forretnings-forbindelser og myndigheter. Bedriften og ansatte skal påse at man ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

2. Integritet

Entec Group har nulltoleranse for korrupsjon, tyveri o.l. og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Ansatte må være spesielt varsom ved bruk av agenter.

Du skal ikke gjennom ditt arbeid i Entec Group motta eller søke å oppnå fordeler for deg selv eller nærstående personer som er upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade Entec Group sine interesser eller omdømme.

3. Faglig integritet

Entec Group sine ansatte skal vedkjenne seg sitt faglige ansvar og utføre sitt arbeid på en kvalitetsmessig og faglig forsvarlig måte, herunder dele sin kunnskap med kollegaer.

Entec Group og de ansatte skal følge lover, regler, forskrifter og normal forretningskultur i de land en har eierinteresser i, har en etablert forretningsforbindelse til eller befinner seg i, i tillegg til norsk lov.

4. Samfunnsansvar

Entec Group sine ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi/ fagutøvelse og menneskelige verdier, og bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske/faglige løsninger for samfunnet, miljø og enkeltindivid. En føre-var tilnærming søkes brukt i alt arbeid. 

5. Miljø

Ansatte i Entec Group skal alltid etterleve lovens miljøkrav, i tillegg til at bedriften skal ta et miljøansvar knyttet til fremstilling, distribusjon og bruk av sine produkter. Miljøvennlige og framtidsrettet metoder, prosesser, produkt og råvarer skal vurderes i hele verdikjeden, og hvor også gjenbruk og gjenvinning av produkter og restmaterialer tas inn i dette.

6. Personlig atferd

Ansatte i Entec Group skal bidra til at Entec Group har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

7. Trakassering

Entec Group forbyr trakassering av kollegaer, interessenter, ledelse, kunder, leverandører og andre du som ansatt forholder deg til, på bakgrunn av nasjonalitet, alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, herunder også tvangsarbeid og barnearbeid.

8. Rusmidler

Det er nulltoleranse for bruk av rusmidler i arbeidstiden, og man skal ikke under noen omstendigheter være påvirket av rusmidler i forbindelse med arbeid for Entec Group. Unntaket er ved spesielle anledninger hvor alkoholholdige drikkevarer blir servert, dette kun etter avtale med nærmeste leder.

9. Varsling

Entec Group ønsker en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Prosedyre for behandling av varsling skal sikre den som melder fra om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelige kommuniserte interne retningslinjer.

10. Konfidensialitet

Ansatte i Entec Group AS behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet. Informasjon om 3. part som du gjennom ditt arbeid tilegner deg informasjon om, omfattes også av dette punkt. Taushetsplikten gjelder selv etter avsluttet arbeidsforhold.

Taushetsplikt i arbeidsreglement, ansettelsesavtaler eller stillingsinstrukser er ikke til hinder for at du skal informere overordnet om du blir oppmerksom på brudd på forskrifter, lover eller regelverk utarbeidet av myndigheter. Dette gjelder også brudd på interne retningslinjer, bestemmelser eller forhold som kan skade Entec Groups omdømme eller tillit. 

11. Entec Group sine eiendeler

Entec Group sitt utstyr og eiendeler, herunder datautstyr og kontormateriell, skal i hovedsak benyttes til arbeidsrelaterte formål, så lenge ikke annet er avtalt skriftlig.

12. Reiser, arrangementer, gaver m.m.

Ansatte i Entec Group skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for sine tjenester. En sier nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler med bakgrunn i ansettelsesforholdet. Mottak av gaver skal avklares med nærmeste leder.

Ansatte hos Entec Group skal bare delta på turer og arrangement arrangert av leverandører og forretningsforbindelser når arrangementet/turen har en faglig begrunnelse eller gir forretningsmessige muligheter.

13. IT

Det er nulltoleranse for bruk av internett for å begå kriminelle handlinger, herunder nedlasting av ulovlig og støtende data, distribusjon av støtende eller fornærmende meldinger eller materialer.

14. Medier

All kommunikasjon på bedriftens vegne ut til media skal være avklart med din nærmeste leder, så lenge det ikke er av personlig karakter og i tråd med disse retningslinjene.

Det forventes at den ansatte gjennom sin aktivitet på sosiale medier ikke setter Entec Group i et dårlig lys og at de etiske retningslinjene følges. Publisering av bilder og/eller omtale av bedrift eller kunde skal ikke forekomme.

15. GDPR

Entec Group skal behandle og lagre all persondata i henhold til gjeldende regler, her inkludert EU General Data Protection Regulation (GDPR).

16. Overtredelse

Overtredelse av Entec Group sine Etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.


Ulsteinvik, 07.11.2022

Håvard Haanes
CEO Entec Group

Navn Navnesen
Tittel