Home
/
Om oss

ESG i Brimer

I alt arbeidet vårt står miljø, sosialt ansvar og etikk sentralt. Gjennom strategisk og systematisk arbeid tar vi utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og har satt konkrete mål for å bidra til en mer bærekraftig verden.

Brimer har fokus på FN sine bærekraftsmål, og har kartlagt hvilke mål som selskapet skal jobb målrettet mot, og hvor våre teknologiske løsninger bidrar til et bærekraftig fotavtrykk.

Brimer utvikler vår virksomhet i en strategisk og bærekraftig retning der miljøfokus, sosialt ansvar og forretningsetisk selskapsstyring er svært viktig («ESG»).

Environment – Klima og miljø

Vi bidrar blant annet til å nå bærekraftsmålene:
2. Utrydde sult
3. God helse er livskvalitet
6. Rent vann og gode sanitærforhold

Brimer erkjenner vårt ansvar for å bidra til reduksjon av de globale miljøutfordringer ved å redusere miljøavtrykket vårt. Ved å sette tydelige målsettinger for å redusere miljøavtrykk ved produksjon, transport og montering, sikrer vi kontinuerlig forbedring.

Våre produkter, med lav vekt, lang levetid, lite vedlikehold og høy kvalitet, er et fortrukket produkt for kunder med fokus på bærekraft.

Brimer er ISO 14001-miljøsertifisert, og har EPD-dokumentasjon på våre produkter i polymerkompositt.

Våre største markeder er verdikjeder som bidrar til økt matproduksjon i verden, og vi bidrar til å redusere miljøbelastningen og fotavtrykket i de markedene vi er i, gjennom våre effektive løsninger.

• Vi har valgt å være i markeder som i seg selv bidrar til bærekraft.

• Våre produkter er teknologisk utviklende og energieffektive.

• Våre produkter er av høy kvalitet og har lang levetid

Social – Samfunnsansvar og sosiale forhold

Vi bidrar blant annet til å nå bærekraftsmålet:
5. Likestilling mellom kjønnene

Brimer bidrar til trygge arbeidsplasser, levende lokalsamfunn og bærekraftig samfunnsutvikling med løsningene vi leverer og ansvaret vi tar.

I Brimer beskytter og bevarer vi liv og kritisk infrastruktur. Gjennom vår verdiskaping bidrar vi til trygge arbeidsplasser for oss – og for kundene våre. Vi jobber systematisk med å sørge for at våre ansatte har et godt og trygt arbeidsmiljø, og en målsetting om null skader med fravær.

Vi i Brimer er opptatt av og jobber systematisk for mangfold, likeverd og inkludering, hvor kompetanse står i fokus. Gjennom spennende og trygge arbeidsplasser jobber vi for å bli en attraktiv arbeidsplass hvor nye og eksisterende ansatte ønsker å utvikle seg, sammen med dyktige kollegaer. Brimer har også som mål å øke kvinneandelen i hele verdikjeden.

For oss er det helt naturlig å gå aktivt inn i lokalsamfunnet vi er en del av, for å skape attraktive og kvalitative nærmiljø, som gjenspeiler våre verdier; lagspiller, engasjert, nytenkende og verdiskapende. Vi bidrar til å støtte store og små aktiviteter som skaper liv og mangfold i bygdene våre.

Governance – Etisk selskapsstyring

Vi bidrar blant annet til å nå bærekraftsmålene:

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

10. Mindre ulikhet

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Våre etiske retningslinjer setter tydelig krav til alle ansatte i selskapet når det kommer til etikk,     korrupsjon og hvitvasking.
  • Selskapet er ISO 9001 sertifisert, som bidrar til å øke kvalitet, sporbarhet og effektivitet for oss og våre leverandører.
  • Vi har eiere som ønsker å utvikle virksomheten i positiv retning og setter tydelig retning ift. et tydelig ESG-fokus.

Brimer har tydelige retningslinjer for å ha kontroll på  vår leverandørkjede og gjennomføring av leverandørevalueringer. Selskapet er omfattet av Åpenhetslovens virkeområde, og utfører aktsomhetsvurdering med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatene fra aktsomhetsvurderingen offentliggjøres gjennom årlig redegjørelse.

Navn Navnesen
Tittel